INTEGRACJA

logo logo
FESTIWAL OTWARTE ZAGRODY – kluczem do integracji

 

O Festiwalu:

Festiwal Otwartych Zagród to projekt o charakterze informacyjno-integracyjnym mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Klucze (gmina wiejska). Przygotowanie przedmiotowego projektu jest wspólną inicjatywą lokalnych środowisk i organizacji zaangażowanych w rozwój społeczny, kulturalny i edukacyjny gminy Klucze oraz mieszkanek i mieszkańców wsi Rodaki.

Do kluczowych problemów w obszarze integracji społecznej, które dotykają mieszkańców gminy Klucze należą:

• wysoki poziom bezrobocia,
• mała aktywność osób bezrobotnych
• duża liczba klientów pomocy,
• słaba integracja lokalnych społeczności,
• rozluźnienie wewnętrznych więzi społecznych i brak poczucia wspólnoty lokalnej, co sprzyja marginalizowaniu grup społecznych w gorszym położeniu i wykluczaniu ich z nurtu życia społecznego gminy,
• niska intensywność oddolnych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Aby przeciwdziałać pogłębianiu się tych negatywnych tendencji podjęto decyzję o realizacji niniejszego projektu. Projekt realizowany będzie na terenie wsi Rodaki przy aktywnym udziale mieszkańców i mieszkanek wsi, rzemieślników i artystów oraz lokalnych organizacji.


Cele:

Celem głównym projektu jest rozpowszechnienie informacji o wsparciu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozostałe cele to:

• rozpowszechnienie informacji o aktualnie dostępnych ofertach pracy wśród społeczności lokalnych,
• promocja idei przedsiębiorczości społecznej wśród społeczności lokalnej,
• rozpowszechnienie informacji o instytucjach świadczących pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• rozwinięcie platformy integrującej lokalną społeczność oraz lokalne organizacje i podmioty sektora publicznego wokół wspólnych, twórczych i nowatorskich działań na rzecz rozwoju mieszkańców gminy Klucze,
• integracja społeczna mieszkańców gminy Klucze, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Działania przewidziane w projekcie:

Organizacja i realizacja dwudniowego Festiwalu Otwartych Zagród w ramach Programu Rady Europy EDD  w dniach 19- 20 września 2010r przez panią M. Prosińską działającą w Fundacji Dziedzictwo dla Przyszłości. Festiwal będzie zorganizowany w oparciu o 2 komponenty: informacyjny oraz integracyjny.

KOMPONENT INFORMACYJNY – w ramach Komponentu informacyjnego przewiduje się utworzenie trzech punktów konsultacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których doświadczeni konsultanci będą udzielali informacji w zakresie: dostępnych ofert pracy, dostępnych działaniach aktywizacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, instytucjach, w których mogą uzyskać pomoc osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przedsiębiorczości społecznej. W realizację działania zaangażowani zostaną przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, Stowarzyszenia Klucze oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

KOMPONENT INTEGRACYJNY –w ramach festiwalu przewiduje się organizację przez mieszkańców wsi Rodaki, w ich prywatnych zagrodach i ogrodach, wielu kameralnych wydarzeń warsztatowych, edukacyjnych i kulturalnych służących integracji społecznej Organizacja imprez integracyjnych w prywatnej przestrzeni zagród, zmienia perspektywę odbioru i uczestnictwa w życiu społecznym przez społeczność lokalną, przyzwyczajoną do przedsięwzięć organizowanych centralnie, przez instytucje publiczne, głównie w obiektach użyteczności publicznej, o specyficznych, typowych dla imprez masowych w polskich wsiach, założeniach i j. komunikacji. Organizacja wydarzenia przez osoby prywatne reprezentujące różne grupy i warstwy społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, artystami sprzyjać będzie odnowieniu wewn. więzi społecznych, spersonalizowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi mieszkańcami i mieszkankami gminy i wzrost wzajemnego zaufania.


Zobacz także:
Fotorelacja z Festiwalu Otwarte Zagrody w Rodakach 2010
Wystawa zdjęć Ewy Szczęch prezentowana podczas Festiwalu
Program Festiwalu Otwarte Zagrody w Rodakach
Plakat Rodaki 2010
Zaproszenie na warsztaty, 19.09
Ulotka promocyjna – Rodaki 2010

Ankieta do uczestników projektu Otwarte Zagrody 2010
Raport podsumowujący Festiwal Otwarte Zagrody 2010


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.